Ochrana osobných údajov – zamestnanci

VYHLASENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI PaletExpress, s.r.o., Moyzesova 7883/39 960 01 Zvolen, IČO: 36380431, register OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 28491/S (ďalej len „PALETEXPRESS“)

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Zásady ochrany osobných údajov (Zamestnanci)

Vážený zamestnanec,

dovoľte nám informovať Vás o týchto zásadách ochrany osobných údajov zamestnancov PALETEXPRESS (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná v spoločnosti PALETEXPRESS, vrátane členov manažmentu a výkonných riaditeľov, zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosť PALETEXPRESS na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do PALETEXPRESS dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom leasingu, prípadne aj sezónnych pracovníkov a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných smerníc spoločnosti PALETEXPRESS. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru so spoločnosťou PALETEXPRESS.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Pracovné kontaktné údaje - napríklad pracovná pozícia, emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
 • Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia;
 • Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy, pridelené pracovné pomôcky a nástroje;
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
 • Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu (IBAN) a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
 • Podrobnosti o Vašej pozícii - napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod - napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
 • Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
 • Zverený majetok - napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý Vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook/PC;
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
 • Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry spoločnosti PALETEXPRESS;
 • Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce; BOZP a OPP;
 • Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia - napríklad meno, pracovná pozícia;

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Personálna administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR postupoch;
 • Personálny manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií;
 • Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený;
 • Vyplácanie mzdy a príspevkov na dôchodkové poistenie a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon);
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje;
 • Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať Vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku na poistné plnenie resp. pro spracovaní nároku na uplatnenie pohľadávky.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme Vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre PALETEXPRESS, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje.
 • Komunikácia/IT monitoring. V prípade odôvodneného predpokladu môžeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi, vyhodnocovanie prihlásenia na pobočkách a prítomnosti na pracovisku, vyhodnocovanie logov pri práci v IT prostredí;
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia;
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy;
 • Nábor zamestnancov. Môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vyplatenia odmeny za sprostredkovanie nového zamestnanca.
 • Interný výber. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta. Viac podrobností o spracovaní údajov súvisiacich s náborom zamestnancov si prosím prečítajte v našom VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV – UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE;
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať. V prípade kontroly jednotlivých komunikácií bude využitý mechanizmus kontroly štyroch očí a minimalizácie rozsahu spracúvaných údajov;
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu SR.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (IT služby, právne služby a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy;
 • K osobným údajom budú mať prístup len osoby, ktorým sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu SR, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti PALETEXPRESS na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHS.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do dvoch rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia zákonných požiadaviek podľa osobitných predpisov a oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zabezpečiť personalistické spracúvanie na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje na splnenie si zmluvných záväzkov, ktoré máme voči Vám, ako napríklad v prípade výplaty mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich údajov ako napríklad súťaže pre zamestnancov. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

VAŠE PRÁVA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

Vaše práva Čo to znamená?
Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.
Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu alebo zmenu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracovania Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať spracúvanie Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Stiahnutie súhlasu Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na ochranaudajov@paletexpress.sk.